Kullanım Sözleşmesiinndirim.com.tr, gizliliğinizi korumak konusunda kararlıdır. Bu gizlilik bildirimi, inndirim.com.tr sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklar. Bu siteyi kullanmanız bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında toplanan kişisel verileriniz işlenmesine açıkça muvafakat ettiğinizi gösterir.

Kişisel Bilgilerinizin Alınması ve Kullanımı:

İNNDİRİM, üyelik aşamasında ve daha sonrasında üye ve kullanıcılarından kendilerini tanımlayabilecek isim, soyisim, doğum tarihi, ev adresi, banka hesap bilgileri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü kişisel bilgileri sms yoluyla, elektronik veya yazılı olarak isteyebilir. Bu bilgiler müşterilerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak, çeşitli ürün ve hizmetlerin pazarlama faaliyetinde bulunmak, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri düzenlemek, irtibat kurmak, bilgi güncellemek ve benzeri amaçlarla kullanılacaktır. İNNDİRİM, teknik altyapı ve/veya e-posta gönderimiyle ilgili çalıştığı ve/veya çalışabileceği firma ya da şahıslarla söz konusu verileri elde edebileceği, kaydedebileceği, depolayabileceği, açıklayabileceği, aktarabileceğini işbu vesile ile beyan eder ve bu nedenle bu kişilerle işbu bildirimdeki maddeler paralelinde sözleşme imzalamayı ve kanuni / teknik tüm tedbirleri almayı kabul eder. Kişisel verileriniz İNNDİRİM’in ortaklarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, sunucu hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurum, kuruluşlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Aşağıdaki özel haller dışında ve bu bildirimde belirtilen haller dışında, kişisel bilgiler üyelerimizin haberi ve onayı olmadan kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaz, ticari amaçla kullanılmaz ve satılmaz.

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

c. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

İNNDİRİM, işbu bildirim ile, İNNDİRİM’in kimliği, topladığı kişisel bilgilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel bilgilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel bilgi toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili mevzuatta sayılan diğer hakları konusunda kullanıcılara bilgi vermekte olup kullanıcılar, İNNDİRİM ile paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinin İNNDİRİM tarafından, yukarıdaki amaçlar kapsamında saklanması, bu bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde işlenmesi ve uygulanacak hukuk kapsamında ifşası dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılmasına işbu vesile ile açıkça rıza göstermektedir.

Ayrıca, kullanıcılar, İNNDİRİM’e başvurarak, kendileri ile ilgili olarak

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İNNDİRİM, işbu bildirimde belirtilen haller dışında, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İNNDİRİM"in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İNNDİRİM'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İNNDİRİM, 5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi"nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

İNNDİRİM, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet"in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Kullanıcılarımız sitemizi gezerken bilgisayarına yerleşen çerezler reklam partnerimiz firma Facebook’a inndirim’de neler ile ilgilendiğinizin bilgisini vermek amaçlı kullanılabilir. Böylece ilgilendiğiniz ürünlere odaklı olarak size reklam yapabiliriz.

Google AFS reklamlarının İNNDİRİM’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

inndirim kendi kullandığı veya üçüncü şahıs firmaların yazılımları aracılılığıyla kullandığı çerezler vasıtasıyla inndirim’den yönlenilen sitelerdeki bazı alışverişleri takip edebilir. Ancak bu çerezler vasıtasıyla kişisel bilgilerinize ulaşamaz. inndirim kullandığı çerezler vasıtasıyla ilgilendiğiniz ürünleri kayıt ederek size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için daha sonraki ziyaretlerinizde kayıt edilen veya kayıt edilenlerin benzeri olan ürünleri size sunabilir. inndirim çerezler vasıtası ile davranış analizi yaparak sitesindeki kullanıcı deneyimini iyileştirme amaçlı çalışmalar yapabilir.

Kullanıcılar, bu internet sitesini her kullandığında, yukarıda belirtilen satış takibi, ziyaret takibi, davranış analizi, performans ve reklam çerezleri ve diğer teknolojiler aracılığıyla bilgi toplanabilir. Bu internet sitesini kullanarak, bu bildirimde açıklanan çerez kullanımını, ayrıca www.inndirim.com.tr bünyesinde ziyaret edebileceğiniz ülke, bölge ya da hizmet bazlı diğer internet sitelerindeki çerez bildirimlerinde açıklanan çerez kullanımını da kabul etmiş olurlar. Ancak, kullanıcılar çerezleri çeşitli şekillerde kontrol edebilir ve düzenleyebilir. Çerezlerin kullanıcı tarafından kaldırılması ya da engellenmesi halinde, kullanıcıların internet sitesinin kullanımının etkilenebileceğini ve internet sitesindeki bazı kısımlara erişimde sıkıntı yaşayabileceğini hatırlatırız.

E-Posta Listesinden Ayrılma:

İNNDİRİM, aksi talep edilmediği sürece düzenli veya düzensiz olarak bilgilendirme e-postaları gönderebilmektedir. Bu e-postalarda İNNDİRİM ya da üçüncü kişilerin tanıtımlarına yer verilebilmektedir. 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, üyeler diledikleri zaman, alınan e-postalardaki yönlendirmeleri kullanarak bu bilgilendirmenin durdurulmasını talep edebilirler, İNNDİRİM bu talepler kendi sistemine ulaştığında üyelerine e-posta gönderimini durdurmak üzere gerekli tedbiri alacak ve gereğini yapacaktır.

Diğer Önemli Bilgiler.

Müşterilerimiz sisteme girdikleri tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilirler ve kendileri değiştirilebilirler, bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi imkânı yoktur. Sitemizin başka web sitelerine link verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları geçerlidir ve diğer sitelerin uygulamaları sonucu karşılaşılan durumlardan sitemiz sorumlu değildir. Sitemize üye olurken, ziyaret ederken ve alışveriş yaparken işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikasında yer alan şartları kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik ve Güvenlik Politikamızla ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki "iletişim" bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İNNDİRİM; işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.inndirim.com.tr sitesinde yayınlamak şartıyla, tek taraflı olarak değiştirebilir. İnternet sitemiz değişiklik yaptığı Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini, www.inndirim.com.tr adresinde Gizlilik bölümünde yayınlar ve yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Broşür, kampanya, kupon ve indirimlerden haberdar olabilmek için bülten aboneliğimize katılın.